Ellen Budd

Ellen Budd (she/they) is a Cardiff-based photographer from South East London. Her enthusiasm for photography stems from a desire to capture the world around them as they see it, creating images which often ultimately emanate from a very personal place. Budd’s work aims to produce photographic narratives about people and places, documenting subjects in their surroundings. Her passion for photography also extends into curating and showcasing art in accessible ways, evidenced by her first solo exhibition ‘I CAN SEE THE SEA’ in Tenby being free entry. Overall, Budd’s aim is to create work of regular people for regular people in the form of site-specific exhibitions within communities as well as carefully designed books.
Mae Ellen Budd (hi/hithau/nhw/hwythau) yn ffotograffydd yng Nghaerdydd sy’n dod o Dde Ddwyrain Llundain. Mae ei brwdfrydedd dros ffotograffiaeth yn deillio o awydd i gipio'r byd o'i chwmpas fel y maen nhw'n ei weld, gan greu delweddau sy'n aml yn deillio o le personol iawn. Nod gwaith Budd yw cynhyrchu naratifau ffotograffig am bobl a lleoedd, gan ddogfennu pynciau yn eu hamgylchfyd. Mae ei hangerdd am ffotograffiaeth hefyd yn ymestyn i guradu ac arddangos celf mewn ffyrdd hygyrch, a ddangosir trwy beidio codi ffi mynediad i’w harddangosfa unigol gyntaf ‘I CAN SEE THE SEA’ yn Ninbych-y-Pysgod. Yn bennaf, nod Budd yw creu gwaith sy’n cynnwys pobl gyffredin ar gyfer pobl gyffredin ar ffurf arddangosfeydd safle-benodol o fewn cymunedau yn ogystal â llyfrau wedi'u dylunio'n ofalus.